Smart Time Sènior

SMART TIME SÈNIOR està especialitzada en la prestació de tot tipus de serveis dirigits a la gent gran. Té com a objectiu bàsic oferir a aquest col.lectiu i a les seves famílies els serveis necessaris per afrontar l’etapa de la vellesa.
Tenim el nostre “focus d’atenció” centrat en la persona, els seus drets i les seves llibertats durant les diferents etapes de la vellesa, mitjançant la potenciació en tot moment de les capacitats personals de cada usuari, i de l’ètica del saber cuidar en els nostres professionals, tot seguint la màxima professionalitat i garantia de qualitat en la prestació de serveis.

Serveis SMART TIME SENIOR:

 • Gimnàstica per a la gent gran (Gerontogimnàstica)
 • Serveis d’atenció permanent o puntual a la gent gran
 • Acompanyament hospitalari ordinari i extraordinari, transport puntual
 • Suport especialitzat sanitari (Infermeria/Auxiliars d’Infermeria)
 • Gestió farmacològica
 • Petites i grans reformes de la llar
 • Gestions i tràmits diversos
 • Neteja i bugaderia
 • Altres serveis professionals 

Fer exercici en aquesta etapa de la vida, a més de millorar la forma física d’aquelles persones que presenten algun tipus de deteriorament físic o problema locomotor, també ajuda  a mantenir una actitud positiva davant del dia a dia. És una activitat física dirigida a Patronats d’Esports, Ajuntaments, Casals Socials de la 3a edat, Centres de Dia i Residències Geriàtriques. Els nostres professionals llicenciats en Educació Física són especialistes en aquest tipus d’activitat física. El objectius d’aquesta activitat són:

 • Fomentar la relació entre els membres del grup.
 • Realitzar sessions on es treballa gaudint de la música i es convida els usuaris a moure’s, ballar i activar-se físicament.
 • Que la nostra gent gran tingui una actitud més positiva davant la vida i puguem contribuir que vegin els seus problemes i limitacions associades a l’edat d’una forma més optimista. En funció del grau de mobilitat i afectació patològica, hem pensat de realitzar dos grups de treball: la Gerontogimnàstica Musical i la Psicomotricitat de Manteniment.
Smart time Sènior
Gimnàstica per a la gent gran (Gerontogimnàstica), serveis d’atenció permanent o puntual a la gent gran, acompanyament hospitalari ordinari i extraordinari, transport puntual Suport especialitzat sanitari (Infermeria/Auxiliars d’Infermeria) i molt més...

SERVEIS D’ATENCIÓ PERMANENT O PUNTUAL A LA GENT GRAN

És un servei d’atenció personal directa, ja sigui en horari parcial o total i amb modalitat de servei intern (viure al domicili del client) o extern. El treballador/a familiar contractat proporciona ajuda a la persona o a la família, i les seves funcions més habituals serien la realització de diferents activitats i tasques al domicili: higiene personal, vestir i desvestir, passeig, petites gestions del dia a dia i compres, mobilització, cura i preparació de l’alimentació, supervisió i control de visites mèdiques i medicacions, petites cures i d’altres relacionatdes amb el dia a dia de la llar.

Es realitza una entrevista prèvia amb la persona que rebrà el servei i, si es considera adient, també amb el seu entorn familiar, per conèixer les necessitats de la persona en qüestió i iniciar un procés de selecció d’acord amb les necessitats i exigències del client.

Es presentaran tres candidats/es finalistes per tal que el client decideixi quina persona contracta.

Es facilitarà la documentació al client per donar-se d’alta com a contractador i realitzar els pertinents tràmits davant l’Administració.

Aquest servei es pot veure complementat amb l’acompanyament diürn o nocturn a malalts ingressats en hospitals o centres especials de recuperació per a la tercera edat.

ACOMPANYAMENT HOSPITALARI ORDINARI I EXTRAORDINARI I TRANSPORT PUNTUAL

El servei d’acompanyament pot ser tant un acompanyament programat com un acompanyament d’urgència. Només es donarà aquest servei en persones que tinguin un mínim grau de mobilitat, ja que el transport es realitzarà en un vehicle no adaptat de SMART TIME SÈNIOR o del mateix treballador.

Evidentment el cost del servei s’incrementarà en proporció a les modalitats diürnes/nocturnes i laborables/festius, amb un cost del servei d’acompanyament més el quilometratge en funció de 0’30 euros /km.

La funció del professional que donarà el servei d’acompanyament en qualsevol de les seves modalitats serà:

 • Acompanyar el client al lloc previst.
 • Vetllar per la seva seguretat i integritat.
 • Si és necessari, coordinar-se amb els professionals sanitaris.

SUPORT ESPECIALITZAT SANITARI

Servei que es realitza a casa del client i en el qual un professional sanitari acreditat (infermera o auxiliar de geriatria), en funció de l’ estat de la persona, realitza cures senzilles i atencions puntuals o cures complexes i atenció personalitzada continuada.

Aquest servei també es pot realitzar en persones que, malgrat no pertànyer al col.lectiu Gent Gran, tinguin situacions d’excepcionalitat sanitària.

GESTIÓ FARMACOLÒGICA

Amb la finalitat de contribuir a la millora de la qualitat de vida dels nostres clients, SMART TIME SENIOR ofereix un servei dirigit a:

 • Assumir el control dels fàrmacs que es pren el client.
 • Coordinar-se amb els serveis sanitaris i/o farmacèutics.
 • Facilitar eines per a la presa adequada de medicaments.
 • Tramitar les receptes i demanar-ho a la farmàcia.
 • Preparar els blísters perquè se’ls puguin endur a casa.
GESTIÓ FARMACOLÒGICA
Assumir el control dels fàrmacs que es pren el client. Coordinar-se amb els serveis sanitaris i/o farmacèutics. Facilitar eines per a la presa adequada de medicaments. Tramitar les receptes i demanar-ho a la farmàcia. Preparar els blísters perquè se’ls puguin endur a casa.

PETITES I GRANS REFORMES DE LA LLAR

A SMART TIME tenim un servei de reformes a la llar, ja siguin petites reparacions i  manteniments que no requereixin un personal especialitzat al domicili: canvi de bombetes, inspecció visual d’electrodomèstics, petits arranjaments, reparar persianes, col.locació d’ajudes tècniques, etc., així com un servei d’estudi i valoració de la vivenda per poder oferir un projecte d’adequació i/o adaptació de la llar per mantenir l’autonomia de les persones i facilitar un entorn lliure de barreres arquitectòniques.
Tenim un grup de professionals implicats, com arquitectes, fisioterapeutes o terapeutes ocupacionals, que ens permetran fer l’estudi i valoració de la vivenda per recomanar les ajudes tècniques adients, així com un equip de manteniment que serà el responsable d’executar les obres.

GESTIONS I TRÀMITS DIVERSOS

SMART TIME SÈNIOR es pot encarregar de tots aquells tràmits que podria fer la família o el propi client i que per diferents motius (confidencialitat, manca de temps, desplaçaments, agilitat en la gestió, etc) prefereixen que ens n’encarreguem nosaltres.

Alguns exemples:

 • Empadronament
 • Renovació DNI
 • Aspectes notarials i administratius
 • Aspectes judicials: incapacitacions, tuteles, etc.
 • Tràmits d’ajuts, com certificats de disminució, ajudes a la dependència, bonificació de serveis de la llar
 • Altres tràmits amb Administracions: Seguretat Social, Ajuntaments…
 • Gestionar i facilitar visites mèdiques a especialistes: dentistes, oftalmòlegs, podòlegs, etc.

NETEJA I BUGADERIA

És un servei d’atenció indirecta que presta una auxiliar de neteja i contempla la realització de diferents activitats i tasques relacionades amb la neteja de la llar i de l’entorn de la persona com, per exemple, bugaderia, planxa i ordre en els armaris.

ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS

Pensem que l’atenció integral en el sector serveis a les persones grans necessita d’alguns serveis professionals que ells consideren importants i els faciliten molt la comoditat i la salut. En aquest cas, contemplem com a més importants els següents:

 • Modista i arranjaments de roba
 • Perruqueria i estètica
 • Podologia